Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szukaj w tym dziale:

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

DOFINANSOWANIE

400.000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

500.000 zł

CELE PROGRAMU

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych
i samotnych.

REALIZOWANE ZADANIE

Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest burmistrz. Program na szczeblu gminy realizują samorządowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej przy udziale właściwych jednostek organizacyjnych gminy.

GRUPA DOCELOWA PROGRAMU

Program adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz do osób dorosłych spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

EFEKTY KOŃCOWE

Zapewnienie pomocy dzieciom, uczniom i młodzieży, oraz osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym  w jednej z  form: posiłku; świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności; świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.