Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szukaj w tym dziale:

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

NAZWA PROGRAMU

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

DOFINANSOWANIE

27 858 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

27 858 zł

CELE PROGRAMU

1. Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wymienionych.

2. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

REALIZOWANE ZADANIE

Zadanie w zakresie zapewnienia usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

GRUPA DOCELOWA PROGRAMU

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wymienionych.

EFEKTY KOŃCOWE

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Poprawa jakości życia społecznego, zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne.

Program do realizacji w roku 2020