Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szukaj w tym dziale:

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową strony internetowej mgopstol.nbip.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mgopstol.nbip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.08.13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.05.06

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  1. dokumenty pdf zostały opublikowane bez możliwości zmiany rozmiaru czcionki
  2. dokumenty pdf zostały opublikowane bez możliwości zmiany kontrastu
  3. część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2023.03.17.

Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny.

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia 2023.03.17.

Skróty klawiaturowe

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie i pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć lub zmniejszyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok, [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Opera: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok, [-] aby pomniejszyć widok.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Charyton

e-mail: kierownik@mgops.tolkmicko.pl

telefon: 55 231 63 24

Każdy ma prawo do zgłaszania uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia żądania powinno zostać rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Wnoszący żądanie zostaje niezwłocznie poinformowany jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe. W takim  wypadku realizacja żądania powinna nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 1, 82-340 Tolkmicko

e-mail: sekretariat@mgops.tolkmicko.pl

telefon: 55 231 63 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku położony jest przy ul. Sportowej 1. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szerokość drzwi wejściowych do wnętrza  budynku spełnia wymiary niezbędne do przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na budynku widnieje tablica informacyjna z nazwą Ośrodka.

Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą).

Trwają prace nad dostosowaniem dostępności cyfrowej strony.