Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szukaj w tym dziale:

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

82-340 Tolkmicko, ul. Sportowa 1

tel. 55 231 63 26

tel./fax 55 231 63 24

tel. komórkowy  514 909 193 - asystent rodziny

tel. dyżurny związany z koronawirusem (kwarantanna, pilna pomoc) - 509 569 023

adres email: sekretariat@mgops.tolkmicko.pl

kierownik@mgops.tolkmicko.pl

ksiegowosc@mgops.tolkmicko.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@mgops.tolkmicko.pl 

Godziny pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

 

OGŁOSZENIE

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku ze względu na stan epidemii.

Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) ograniczam wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku w okresie od dnia 26 października 2020 r. do odwołania poprzez:

1. Przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu i godziny wizyty w Ośrodku, z zastrzeżeniem sytuacji nadzwyczajnych i interwencyjnych, które wymagają natychmiastowego kontaktu bezpośredniego.
1) numery telefonów do kontaktu w godzinach od 700 do 1500: 55 231 63 24, 55 231 63 26 oraz w sytuacjach związanych z kwarantanną lub potrzebą pilnej pomocy funkcjonuje telefon dyżurny Ośrodka o numerze 509 569 023.
2) adres mailowych do kontaktu: sekretariat@mgops.tolkmicko.pl

2. Obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych, stosując się do nakazu zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania 1,5m dystansu między osobami.

3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Tego wymogu nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

4. Wszelkie wnioski, pisma i inne dokumenty można przesyłać:
1) elektronicznie za pośrednictwem:
a) portalu empatia.mpips.gov.pl;
b) ePUAP - /l7ifgt212x/skrytka (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego lub e-dowodu);
c) bankowości elektronicznej (świadczenie wychowawcze tj. 500+, świadczenie „dobry start”).
2) tradycyjnie - w wersji papierowej:
a) osobiście – do skrzynki pocztowej wywieszonej przy wejściu do Ośrodka;
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 1, 82-340 Tolkmicko.

5. Weryfikacja zgłaszanych potrzeb z zakresu ustawy o pomocy społecznej , ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób zainteresowanych odbywać się będzie zdalnie tj. telefonicznie lub mailowo przez pracowników socjalnych, w godzinach pracy Ośrodka.

6. Bieżące informacje dla mieszkańców, dotyczące aktualnej działalności Ośrodka  zamieszczane będą na stronie mgopstol.nbip.pl/mgopstol/.

  Kierownik
  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku
  Joanna Charyton